1

مزدورند ایران برنامههای ترجیح میدهد

News Discuss 
نامرد سرت را به خون رنگین کرد؟ کدامین تیغ بُرّا بود، که گلویت را بُرید؟ ما را چه کسی به یتیمی واداشت؟ بعد تو به چه کس دل بندیم؟ پی هم به اشک می‌شمردند از مجاهدان شمرده می‌شوند کدام دین برای کشتار علنی مردم جواز صادر می‌کند http://biadarman.parsiblog.com/Posts/15/%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%af+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad+%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story