1

Rumored Buzz on bhairav kavach

News Discuss 
हंसा भीजम पातु ह्रुधिह सोहम रक्शतु पाधयो वेदादिबीजमादाय भगमान् तदनन्तरम् ॥ १७॥ भीषणो भैरवः पातु उत्तरास्यां तु सर्वदा । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन दुर्लभं पापचेतसाम् वाद्यम् वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्यसम्पदा ॥ हाकिनी पुत्रकः पातु दारांस्तु लाकिनी सुतः।। महाकालोऽवतु क्षेत्रं श्रियं मे सर्वतो गिरा । पठनात् कालिका देवि पठेत् कवचमुत्तमम् । श्रृणुयाद्वा https://bookmarkangaroo.com/story16723741/examine-this-report-on-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story