1

سنجش تأثیر متغیرهای سطح درآمد

News Discuss 
برای سنجش تأثیر متغیرهای سطح درآمد، تحصیلات و سن بر ادراک میزان رعایت بازاریابی اخلاقی توسط مشتری، باتوجهبه غیرنرمالبودن توزیع دادهها و همچنین بیش از دو گزینه بودن میانگین، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که خروجی آنها در جدول 11 آورده شده است. برای تحلیل دادهها در بخش کیفی http://talanabi.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story