1

شش مشکلات همه دارای خرید دانه قهوه هستند - یادگیری حل آنها

News Discuss 
در روش آهنگری با قالب بسته مانند ریختهگری تحت فشار عمل میشود با این تفاوت که دما پایینتر است و دو فک قالب بر روی قطعه اولیه فشرده میشوند و قطعه پایانی بهدست میآید و دیگر نیاز به فرایند تکمیلی مانند ماشین کاری ندارد. بنا به اسناد ویکیلیکس، در https://wise-social.com/story14143898/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-seven-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story